ភ្ជាប់គំនិតច្នៃប្រឌិត
របស់អ្នកជាមួយ
ផលិតផល

ចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ!

ក្រុមហ៊ុន

ទុកឲ្យអតិថិជនរបស់អ្នក
ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឲ្យអ្នក

អតិថិជន

ទទួលបានរង្វាន់ពីការផុស
នៅលើ Facebook របស់អ្នក

តើអ្វីទៅជា ADME

ADME ជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលអាចផ្តល់លទ្ធភាពទៅដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន ក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួន តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលពីមាត់មួយទៅមាត់មួយ។

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយជំនាន់ថ្មី

ជាវេបសាយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបំពេញនូវគោលដៅនៃកម្មវិធី ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុត។

ផ្តោតលើភាពច្នៃប្រឌិត

ផ្តល់លទ្ធភាពសម្រាប់មនុស្សទូទៅនាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងការក្លាយជាអ្នកបង្កើតនូវភាពច្នៃប្រឌិតថ្មី។ ADME មានជំនឿថាវាមិនមែនជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេ ប៉ុន្តែជាកម្មវិធីសម្រាប់បំពេញបន្ថែមនូវយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ។

អតិថិជនរបស់យើង

sobig-client